Pt Arun Kashalkar performing in Gharana Sammelan, Kolhapur

Pt Arun Kashalkar performing in Gharana Sammelan, Kolhapur

Pt Arun Kashalkar performing in Gharana Sammelan, Kolhapur

Tabla: Shri Amod Dandage

Harmonium: Shri Chaitanya Kunte

Tanpura: Shri Vikas Bhave & Shri Anand Dharmadhikar