Pt Arun Kashalkar in concert, Pune

Pt Arun Kashalkar in concert, Pune

Pt Arun Kashalkar in concert, Pune

Tabla: Shri Sanjay Deshpande, Harmonium: Shri Suyog Kundalkar

Tanpura: Shri Chandrashekhar Mahajan, Shri Sujit Joshi