Pt Arun Kashalkar in performance at Aundh Festival

Pt Arun Kashalkar in performance at Aundh Festival

Pt Arun Kashalkar in performance at Aundh Festival

Tabla: Pt Vibhav Nageshkar ji

Harmonium: Pt Babanrao Manjarekar ji