Pt Arun Kashalkar ji performing in 78th Aundh Mahotsav, Aundh Oct 29, 2018

Aundh festival 2018

Pt Arun Kashalkar ji performing in 78th Aundh festival.

Tabla: Shri Praveen Karkare

Harmonium: Dr. Chaitanya Kunte

Tanpura: Vishal Moghe & Mukul Kulkarni

Date: Oct 29, 2018