Pt Arun Kashalkar with Pt Sharad Jambhekar ji

Pt Arun Kashalkar with Pt Sharad Jambhekar ji

From left: Shri Praveen Karkare (Tabla artist), Pt Arun Kashalkar and Pt Sharad Jambhekar